ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา เที่ยวภูฏาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE434 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)

DE434 : โปรแกรมทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)
Druk Air (KB)

Hotel Olatang
Hotel PhuntshoPelri
Zhingkham Resort

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - พาโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan - พาโรรินปุงซองParo Rinpung Dzong เมืองทิมพู
03:30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุ๊กแอร์ (Drukair) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.00 น.  

บินลัดฟ้าสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ (Drukair)  เที่ยวบิน KB 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้านั้น กรณีที่สภาพอากาศดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

*ในกรณีสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางเที่ยวบินจะมีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารที่จะไปพาโรไม่ต้องลงจากเครื่อง

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองพาโร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ

จากนั้นนำท่านชม พาโรรินปุงซอง Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร  

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000  คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองทิมพู - เมืองภูนาคา - สถูป 108 องค์ - ภูนาคาซอง - วังดี โปดรัง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปสู่ เมืองภูนาคา ระหว่างทางเราจะพักหยุดรถเพื่อให้ท่านถ่ายภาพ ที่ Dochu La สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง บนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฎาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน ระหว่างทางเมื่อเราขับรถลงเขา ท่านจะพบกับ rhododendron หรือ ป่าดอกไม้พันปี ทั้งสองข้างทาง

จากนั้นจะพาท่านมายัง ภูนาคา และระหว่างทางเราจะแวะหยุดที่ Metsina Village จากนั้นนำท่านเดินทางอีก 20 นาทีเพื่อเดินทางไปยัง Chimi Lhakhang  ซึ่งจะผ่านนาข้าวที่ชาวภูนาคาทำไว้ Chimi Lhakhang เป็นวัดขนาดเล็กที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งคือหญิงสาวมักมาขอลูก วัดนี้ สร้างขึ้นโดยลามะ Drukpa Kuenley

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ท่านออกเดินทางสู่เมือง ภูนาคา

นำท่านเยี่ยมชม ภูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองภูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดย ฉับดรุง งาวัง นัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือ มีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นนำท่านชม วังดี โปดรัง (Wangdi Phodrang) เมืองวังดี โปดรัง เรียกสั้นๆ ว่า วังดี อยู่ที่ความสูง 1,350 เมตร ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง  เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร มียอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถ ปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร

จากนั้น นำท่านชม ผ้าพระบฏ ผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพูนาคา และการจัดแสดง “ผ้าทังก้า” ที่ใหญ่โตขนาดตึก 3-4 ชั้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม แต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆ เพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้เข้ามานมัสการ และบริจาคเงินเพื่อบำรุงศาสนา ผ้าพระบฏตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนสายวัชระยาน อันได้แก่ ชาวทิเบต เนปาล สิกขิม ภูฏาน แตกต่างจากของชาวไทย ตรงที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ทำขึ้น โดยก่อนจะมีขนาดใหญ่โตนั้น มักทำขนาดเล็กๆ ประดับภาพพระศรี สากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าองค์
อื่นๆ และพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่นับถืออยู่บนผืนผ้าเดียวกัน สามารถม้วนเก็บสะดวกแล้วนำติดตัวไประหว่างการจาริกรอนแรมเพื่อเผยแพร่ธรรมในถิ่นทุรกันดาร หรือในยามศึกสงครามก็เก็บซ่อนได้ง่าย“ทังก้า” หรือภาพพระบฏ (Patachitra) จึงจัดเป็นพุทธศิลป์ระดับสูง ทำขึ้นเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์องค์ที่นับถือ เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการประกาศธรรม

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองทิมพู - Kuenselphodrang - อนุสรณ์สถานชอร์เตน - วัดนันนารี - ตาชิโซซอง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู ผ่าน ดอชูล่า อีกครั้ง พักดื่ม ชา กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาว จากนั้น เดินทางต่อสู่เมืองทิมพู นำท่านชม Kuenselphodrang สามารถมองเห็นวิวหุบเขาทิมพู และสถานที่ที่รูปปั้นพระพุทธรูปที่อยู่ภายใต้การก่อสร้าง รูปปั้น 169 ฟุตมีชื่อเสียงที่จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านชม (อนุสรณ์สถานชอร์เตน) National Memorial Chorten ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน เป็นสถูปกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization)

จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดนันนารี Nunnery Temple สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 เพื่อประดิษฐาน  คุรุกังคุง เกนปู คุรุกังคุง  ได้เดินทางมา ภูฎาน เมื่อศตวรรษที่ 15 เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและท่านเป็นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมมีชาญขั้นสูง ท่านเป็นผู้สร้างสะพานเหล็กในหลายเมืองของภูฎาน และเป็นวิศวกรผู้สร้างวัดและสะพานในเมืองต่างๆ ของภูฎาน

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นเยี่ยมชม (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย 

ชม (พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ

จากนั้น นำท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที่ 12  โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็นเขตสังฆวาส 

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก River View Hotel  ระดับ3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองทิมพู - วัดทักซัง - โชว์ระบำภูฏาน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ (วัดทักซัง) Taksang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900  เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง ค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดเมืองพาโร

จากนั้นนำท่านชม ชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Olathang Hotel  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5พาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 
11.50 น. 

บินลัดฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ (Drukair) เที่ยวบินที่ KB150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที *ในกรณีสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางเที่ยวบินจะมีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารที่จะกลับประเทศไทยไม่ต้องลงจากเครื่อง

16.00 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญดูแลตลอดการเดินทาง (พูดอังกฤษ)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการนั่งม้าขึ้นทักซัง 
 • น้ำดื่มบริการฟรี ท่านละ 2 ขวด/วัน
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน
 • ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund ท่านละ 1,500 บาท
 • ค่าทิปไกด์ภูฎาน  ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋า 2,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
3.ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการขอวีซ่าใหม่
4.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
5.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
6.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
8.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
9.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
10.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
11.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง และราคาได้
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบิน, เวลาเดินทาง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการบินของสายการบินเป็นสำคัญ
21.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
23.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy