ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA 2567/2024 เที่ยวอาร์เมเนีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE867 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA 8 วัน 6 คืน (G9)

DE867 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA 8 วัน 6 คืน (G9)


ทบิลิซิ จอร์เจีย •ถนนคนเดินชาเดอนี
เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี  • เมืองคาซเบกี • นั่งรถ 4WD • โบสถ์เกอร์เกตี้  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • เมืองกูดาอูรี
เมืองกอรี • ป้อมอานานูรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองบอร์โจมี •  นั่ง Cable Car • สวนบอร์โจมี
เมืองบาทูมี • เมืองทบิลิซิ • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • Artist Bazzar and Painters • ถนน Rustaveli Avenu
เมืองทิลิบิซี • เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • กำแพงโบราณซิกนากิ • ควาเรลี • ชิมไวน์ท้องถิ่น
เมืองทลิบิซี • วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี • สะพานแห่งสันติภาพ • นั่ง Cable Car ชมป้อมนาริกาลา • อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย  • โรงอาบน้ำโบราณอะบาโนตูบานี • น้ำตกเลกทากิวี • อิส พอยต์ มอลล์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานชาร์จาห์ • ทบิลิซิ จอร์เจีย  •   ถนนคนเดินชาเดอนี
05.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อาราเบีย  Air Arabia (G9) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

08.10 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ G9 822  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

13.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ G9 155   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.30 น.

ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

เดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบ ทบิลิซี่ที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมผู้คนทั้งชาวพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว 

ที่พัก ที่พัก Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานจอร์เจีย
วันที่ 2เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี โบสถ์สเวติทสโคเวลี   เมืองคาซเบกี นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • เมืองกูดาอูรี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยังเมืองมอสเคต้า (Mtskheta) เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (MTKVARI RIVER) และแม่น้ำอรักวี (ARAGVI RIVER)

นำท่านชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) UNESCO world Heritage ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มอสเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (Kazbegi) หรือเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อสเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คาซเบกี เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกิ

นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่านผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกีที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial Of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

Gudauri Inn hotel เมืองกูดาอูรี หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตราฐานจอร์เจีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 3เมืองกอรี • ป้อมอานานูรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองบอร์โจมี •  นั่ง Cable Car • สวนบอร์โจมี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน

ระหว่างทางนำท่านชมป้อมอานานูรี (Anauri Fortress)  ป้อมปราการเก่าแก่ที่ ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจียจากมุมสูง จะมองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ำและภูเขาที่ล้อมรอบที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการ

ไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ

จากนั้นนำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistskhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปีโดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Museum Of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ โดยในอดีตชาวเมืองได้เชื่อว่าถ้าได้ดื่มธารน้ำแห่งนี้จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้น นำท่านนั่ง Cable Car สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก

Borjomi palace hotel เมืองบอร์โจมี/เมืองบาคูเรียนี หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานจอร์เจีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 4เมืองบอร์โจมี • เมืองคูไทซี • น้ำพุแห่งโคลชิส • โบสถ์เกอลาติ • เมืองบาทูมี • จัตุรัสยุโรป •จัตุรัสเปียเซซ่า • ชมน้ำพุ • สถาปัตยกรรม อาลี นีโน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองโบราณ คูไทซี (KUTAISI) เมืองธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย อยู่ห่างจากทบิลิซิ ประมาณ 156 กิโลเมตร นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำพุแห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ำพุแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองคูไทซี ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ำพุโครชิสสืบเนื่องมากจากการใช้เครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้ำพุ เช่นม้าคู่บนสุดของยอดน้ำพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชี่ยนยุคนั้น ทำให้น้ำพุแห่งนี้มีทั้งเรื่องราว และความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์เกอลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCO เดินทางสู่เมืองบาทูมี (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชมย่านEurope Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง เป็นย่านที่คึกครื้นของผู้คนออกมาจับจ่ายเป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย ต่อไปยังจัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) สถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองบาทูมี สร้างสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จัตุรัสตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกหลากสี ภาพวาด กระเบื้อง โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานบันเทิงแห่งใหม่ มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย ชมน้ำพุที่สวยงาม กลางจัตุรัส ถนน BOULEVARD  จากนั้น นำท่านชมประติมากรรมรูปปั้น (Ali and Nino) ประติมากรรมสุดแปลกตาที่ออกแบบมาให้เหมือนกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากัน และสุดท้ายก็เดินออกจากกันในที่สุด สร้างสรรค์ผลงานโดย Tamara ที่สะท้อนเรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของชายชาวมุสลิม และหญิงสาวชาวคริสเตียนที่ไม่สามารถรักกันได้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

Graphic hotel เมืองบาทูมี หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานจอร์เจีย

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 5เมืองบาทูมี • เมืองทบิลิซิ • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • Artist Bazzar and Painters • ถนน Rustaveli Avenu
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นนำท่านแวะชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็น แท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม Artist bazzar and painters ตลาดในสวน เป็นแหล่งรวมรวมงานศิลปะ มีสินค้าของมือสองต่างๆมากหมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินเล่นถนน Rustaveli Avenue แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อSamikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านจะมีป้าย“I Love Tbilisi“ เหมือนเป็นแลนด์มาร์กที่ต้องมาถ่ายรูป ให้ท่านอิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก

Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานจอร์เจีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 6เมืองทิลิบิซี • เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • กำแพงโบราณซิกนากิ • ควาเรลี • ชิมไวน์ท้องถิ่น 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซิกนากิ (Slghnaghi) เมืองบนเนินเขาที่เล็กที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามบ้านสีพาสเทลและถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานีอันกว้างใหญ่

นำท่านชมวิหารบอดี (bodbe's st. nino's convent) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ

นำท่านชมกำแพงโบราณซิกนากิ (Sighnaghi Wall) กำแพงนี้มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และมีหอคอย 23 หลัง เพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งนับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเขตคาเคติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น     เดินทางสู่ ควาเรลี(Kvareli) ที่แปลว่า“ไวน์”เป็น 1 ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมาจำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้น ให้ท่านทดลองชิมไวน์ และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค และสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลีซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานจอร์เจีย

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 7เมืองทลิบิซี • วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี • สะพานแห่งสันติภาพ • นั่ง Cable Car ชมป้อมนาริกาลา • อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย  • โรงอาบน้ำโบราณอะบาโนตูบานี • น้ำตกเลกทากิวี • อิส พอยต์ มอลล์ • สนามบินทบิลิซี • ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักร ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย เป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

จากนั้นนำท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (Bridge Of Peace) สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี มีความโดดเด่นเหนือแม่น้ำ เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านขึ้น Cable Car ชมป้อมนาริกาลา (Narika Fortress)  ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

นำท่านชมอนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก ภายในเมืองแห่งนี้จึงมีโรงอาบน้ำร้อนให้บริการหลายแห่ง โดยโรงอาบน้ำร้อนเหล่านี้ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเปิดบริการอยู่ เขาว่ากันว่าน้ำพุร้อนของที่นี่มีแร่ธาตุหลายอย่าง ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่ง

นำท่านชมน้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) หนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซี เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นก็คือจะมี Golden Bridge หรือสะพานข้ามลำธารที่มีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็มสะพานอีกด้วย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระชอปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (East Point Mall) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับของเมืองจอร์เจียอีกมากมาย

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

17.20 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ โดยเที่ยวบินที่ G9 148 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง) 

22.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินแอร์อาราเบีย  Air Arabia เที่ยวบินที่ G9 821 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 8สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ
07.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-ชาร์จาห์-ทบิลิซี่-ชาร์จาห์-กรุงเทพฯ)
  โดยสายการบิน Air Arabia (G9)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Cary 10 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
  เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเตี๋ยว)
 • มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
  ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
  ของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ชักรีดที่ไม่ใด้ระบุไว้ใบรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล.การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
  ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเช้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
  ความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ จอร์เจียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค
  เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
 • คำทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานชับรถ รวมทั้งทริป 70 USD/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
  หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำาระมัดจำ 35,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินคำมัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณี
  วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคำมัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลๆ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
  ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : ตัตกรัป

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทาง
  ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัดฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของท่าน

กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 

 

 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy