ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 2567/2024 เที่ยวเส้นทางสายไหม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG)

DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉินตู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CHENGDU ORIENTAL MEHOOD LESTIE HOTEL
HILLTON HOTEL
HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL
MERCURE HUALING HOTEL
NUOJIN HOTEL
THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL
WEST WYNDHAM HOTEL

เข้าชม ถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก
ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
ตื่นตากับ ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์

เมืองเฉินตู | ถนนโบราณจินลี่ | วังแพะเขียว | วัดต้าฝอซื่อ | เมืองจางเย่ | เมืองเจียยี่กวน | ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า | ตุนหวง | หมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) | นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ | เมืองโบราณเกาฉางกู่ | ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ | คอนเอ๋อจิ่ง | ภูเขาเปล่วเพลิง | เมืองอูรูมูฉี | ต้าปาจาร์ | สวนหงซาน | พิพิธภัณฑ์ซินเกียง | ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE814-00521-28 ก.ค. 67Thai Airways (TG)87,900จองด่วน
DE814-00609-16 ส.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE814-00723-30 ส.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE814-00813-20 ก.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE814-00917-24 ก.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู  ( TG 618  10.15 น. – 14.25 น.)  - ถนนโบราณจินหลี่
​07.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน
10.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย เที่ยวบิน TG618: 10.15 – 14.25น.  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.25 น.

ถึงท่าอากาศยานเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL AIRPORT ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านเดินทาง ถนนโบราณจินลี่ เป็นตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเฉินตู เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศโบราณและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย  มีร้านน้ำชา ร้านขายอาหารและสินค้าของฝากหลากหลายสามารถไปเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

​ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHENGDU ORIENTAL MEHOOD LESTIE HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองเฉินตู  - วังแพะเขียว - บินภายในสู่เมืองจางเย่  -วัดต้าฝอซื่อ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน
​.......น.เดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ EU ......
*** ไฟท์บินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
......น.

ถึงเมืองจางเย่ หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ 

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองจางเย่ และนำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ยเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตร และด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า)

​ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว ดีที่สุด) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองจางเย่  –– ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจียยี่กวน
​เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ  โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่ายนำท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ
​ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พักNUOJIN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองเจียยี่กวน - จัตุรัสป้อมปราการ – ตุนหวง - หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
​เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชม จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างการเดินทาง
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ(มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา

เที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยาเฉวียน ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำ ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย

​ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่   THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
......น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D.... ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เมืองทูรูฟานเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่ต่างจากระดับน้ำทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง
......น.เดินทางถึง เมืองทูรูฟาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่WEST WYNDHAM HOTEL   (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ทูรูฟาน - เมืองอูรูมูฉี  - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง –ภูเขาเปล่วเพลิง - ต้าปาจาร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านนั่งรถลาของชาวอุยกูร์ ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลากประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 มีประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว

นำท่านเดินไปสักการะ เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้าเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ​
บ่าย

จากนั้นนำท่านชมคานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง โดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขา ที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อูรูมูฉี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาเปลวเพลิง หรือฝอเยียนซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนวนิยาย เรื่อง ไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดเหล็กกายสิทธิ์จาก องค์หญิงมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดิน ทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวเพลิงนี้มี ลักษณะเป็นภูเขาสีอิฐทั้งภูเขา นับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของโลก

นำทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่MERCURE HUALING HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 7สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำทุกท่านเดินชม สวนหงซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ และเป็นหนึ่งในสิบทิวทัศน์ใหม่ของเมือง Urumqi ได้รับชื่อจากที่ตั้งของภูเขาสีแดง ภูเขาหงซานประกอบด้วยหินกรวดสีม่วงและมีสีแดงเป็นสีแดง จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาแดง"

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ซินเจียง ตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (ก่อน 221 ปีก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911) รวมถึงโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมาก อาทิ ผ้าขนแกะปักลวดลาย บันทึกซีกไผ่และเอกสารกระดาษ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแกะสลัก เครื่องนุ่งห่ม อัญมนี เครื่องโลหะ สิ่งของทำจากหนัง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

......น.เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบินภายใน เที่ยวบินที่ 3U...... (มีอาหารเสริฟบนเครื่อง)
*** ไฟท์บินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
......น.ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร
พักที่HILLTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองเฉินตู - ถนนชุนซีลู่ – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ TG619:15.55 -18.00น.  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL AIRPORT) เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

15.55 น.เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG619:15.55 -18.00น.  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.00 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น 15 หยวน และ คนขับรถ 15 หยวน ต่อวัน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 30 หยวน ท่าน วัน
การชำระค่าบริการ
 • วางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy