ทัวร์เส้นทางสายไหม 2567/2024 อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ เที่ยวเส้นทางสายไหม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี คานาสือ ตุนหวง จางเย่ 10 วัน 9 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)


เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มี “ไหม” เป็นเส้นใยเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และเป็นตัวเชื่อมโยงโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก ผ้าไหมเป็นสิ่งมีค่า เป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงในโลกตะวันตก ด้วยเหตุนี้ใครๆก็อยากจะเข้ามาคบกับประเทศจีน ผู้ผลิตไหมเพียงหนึ่งเดียว เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าและผ้าไหม เส้นทางสายไหม เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียกลาง โรมัน ยุโรปตะวันออก อินเดีย และที่สำคัญที่สุดคือประเทศจีน เพราะนครฉางอัน (ซีอาน) เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้ กองคาราวานเส้นทางสายไหมที่ดั้นด้นมาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต้องผ่าฟันกับความหนาวเหน็บบนเขาสูงชัน ฝ่าความแห้งแล้งของทะเลทรายกว้างใหญ่ร้อนระอุ ตลอดเส้นทางคือการต่อสู้กับธรรมชาติอันหฤโหด ดังนั้นพ่อค้าที่หากำไรจากผ้าไหมได้จะต้องไม่ไช่พ่อค้าธรรมดา แต่จะต้องเป็นนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน …..

** จากหนังสือ “เส้นทางสายไหม” ของ รักษ์ ธรรมมิสรา ** 

• อูหลู่มู่ฉี • เมืองปู้เอ่อจิน • หมู่บ้านเหอมู่ชุน • ชนเผ่าถูหว่า • คานาสือ
• อุทยานคานาสือ • ทะเลสาบวงพระจันทร์ • ทะเลสาบมังกรหลับ • ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ • ตลาดไนท์มาร์เก็ตเหอถี
• แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ • เมืองเค่อลาม่าอี • ตลาดต้าปาจา • โรงไฟฟ้าพลังลม • บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง • เมืองโบราณเจียวเหอ
• หมู่บ้านอุยกูร์ • ทูรูฟาน 
• นั่งรถไฟความเร็วสูงไปตุนหวง • ทะเลทรายหมิงซาซาน • ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
• ตุนหวง • วัดถ้ำโม่เกาคู • กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน • วัดต้าฝอซื่อ • ภูเขาสายรุ้งจางเย่
• หลันโจว • สวนกังหันน้ำโบราณ • อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง


พิเศษ :: ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ


** 10 ท่าน ออกเดินทาง **

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE334-00115-24 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)89,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กวางเจา (CZ362 : 08.20-11.50) // กวางเจา - อูหลู่มู่ฉี (CZ6892 : 15.15-20.30)
05.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.20 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
15.15 น.เหินฟ้าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6892 (บริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา สำคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก HAN TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2อูหลู่มู่ฉี - เมืองปู้เอ่อจิน (ใช้ทางด่วน S21 ผ่านทะเลทรายจุนเก๋ออ่อเข็ต) - ธารน้ำห้าสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิน (ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 6 ชั่วโมง) ผ่านชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์เท้ากีบข่าลาม่ายหลี่ หากโชคดีสามารถเห็นลาป่าหรือแพะเหลืองและพวกสัตว์หายากได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองปู้เอ่อจิน ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมทะเลสาบอูหลุนกู่ ในอำเภอฝูไห่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีชื่อเสียงเนื่องจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภูมิทัศน์ทางน้ำและลักษณะทางธรณีวิทยาแบบยาร์แดง (Yardang Landform) หรือพื้นดินที่ถูกลมกัดกร่อนจนกลายเป็นร่องตามแนวยาว

บ่ายนำท่านชม ธารน้ำห้าสี อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำมีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธาร ความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้ จะปรากฎเป็นสายรุ้งห้าสี จึงได้รับสมญานามว่า “ธารน้ำ 5 สี”
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองปู้เอ่อจิน - หมู่บ้านเหอมู่ชุน - ชนเผ่าถูหว่า - คานาสือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ชุน ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเหวเจียเติง อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้ำเหอมู่ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,100-2,300 เมตร หมู่บ้านนี้อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน สถาปัตกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

ให้ท่านได้รู้จักกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชนเผ่าถูหว่า ซึ่งอาศัยอยู่มาช้านาน เป็นชนเผ่าที่มีความสามารถทางการเล่นดนตรีที่ไม่มีใครเหมือน นั่นคือ การเป่าปี่โดยใช้จมูก ให้ท่านได้ฟังการเล่นดนตรีพื้นเมืองของเผ่าที่แสนประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คานาสือ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HONGFU LAKE KANAS RESORT ALETAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ - เมืองปู้เอ่อจิน - ตลาดไนท์มาร์เก็ตเหอถี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ท่านจะได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายที่โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีทั้งซ้ายขวา เต็มไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นยามเมื่อต้องแสงแดดต้นไม้จะเป็นสีเหลืองทอง ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลูกแกะของชาวบ้านแถบริมทะเลสาบ และเมื่อมองไปไกลจะแลเห็นความงดงามอันน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ เปลี่ยนใช้รถอุทยาน

นำท่านชม เยี่ยเลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีหลากสีสัน และสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น ถ้าท้องฟ้าครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าคราม และในยามที่ท้องฟ้าแจ่มใสน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังมังกรที่หลับ เพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า “ทะเลสาบมังกรหลับ”

สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย” อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตารางกิโลเมตร ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดิทางกลับสู่ เมืองปู้เอ่อจิน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระทุกท่านช้อปปิ้งและเดินเล่นกันที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ตเหอถี

พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองปู้เอ่อจิน - แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเล็ก) - เมืองเค่อลาม่าอี - เมืองอูหลู่มู่ฉี - ตลาดต้าปาจา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเล็ก) เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมผัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจาย บังเกิดเสียงแว่วราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ ยามพลบค่ำรอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลาม่าอี ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์ JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทราบโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปี ปัจจุบันมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ตลาดของชนพื้นเมือง ตลาดต้าปาจา ซึ่งเป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเวอูเออ ได้แก่ สินค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงาม แตกต่างจากสินค้าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไปและราคาย่อมเยา

ที่พักHAN TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อูหลู่มู่ฉี - โรงไฟฟ้าพลังลม - บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง - เมืองโบราณเจียวเหอ - หมู่บ้านอุยกูร์ - ทูรูฟาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน ​ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ โรงไฟฟ้าพลังลม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอ 

เมืองโบราณเจียวเหอ อยู่ชานเมืองทูรูฟานของเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง สร้างขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 2–5 ซากเมืองโบราณจากทิศใต้ถึงเหนือยาวประมาณ 1,600 เมตร กว้าง 300 เมตร แบ่งเป็นวัดวาอาราม เขตชุมชนและทำเนียบทางการเป็นต้น พื้นที่ราว 470,000 ตารางเมตร ซากสิ่งก่อสร้างที่ยังได้เห็นในปัจจุบันมี 360,000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ในเมืองมีถนนหลักยาว 350 เมตร กว้าง 10 เมตร แบ่งตัวเมืองเป็นตะวันตกและตะวันออก ส่วนเหนือสุดของถนนมีวัดใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นศูนย์กลางของวัดทางทิศเหนือของเมือง ประตูเมืองมีสองแห่งคือประตูตะวันออกและประตูใต้ แต่ไม่มีกำแพงเมือง เพราะว่าเมืองนี้สร้างอยู่บนหน้าผาสูง 30 เมตร เมื่อปี 1961 ทางการจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น "ซากโบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก"

จากนั้นชม หมู่บ้านอุยกูร์ หมู่บ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณยาวนานกว่า 2,600 ปี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ CHI TING YI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ทูรูฟาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปตุนหวง (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้น นำท่านชม ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน (รวมค่าขี่อูฐ + ถุงเท้ากันทราย)

ทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่  เป็นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร

กิจกรรมแนะนำที่ห้ามพลาด : ขี่อูฐ (มีคนจูง) ไปตามเนินทราย พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ กับอูฐที่เราขี่ / เพิ่มความสนุก ด้วยการ นั่งกระดานสไลด์ ลงเนินทรายจากที่สูง / ขับ ATV ตะลุยทะเลทราย / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตุนหวง

นำท่านชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รถแบตเตอรี่)

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

หมายเหตุ : ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จะติดไฟประดับสวยงามในยามค่ำคืน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักFU HUA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ตุนหวง - วัดถ้ำโม่เกาคู - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987)

ถ้ำผาโม่เกาคู เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ - ราชวงศ์หยวน) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์ จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ... ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ช.ม.)

เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) คือเมืองที่อยู่ในมณฑลกานซู (Gansu) เป็นที่ตั้งของป้อมปราการของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศ เป็นจุดแรกที่เริ่มทำการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยราชวงศ์หมิงหรือเมื่อราว ปี ค.ศ. 1368 ด่านเจียยวี่กวนจึงเหมือนเป็นเส้นทางเปิดออกสู่เส้นทางสายไหมที่นักเดินทางจะต้องผ่านเข้าออกกันในเวลานั้น


บ่าย

นำท่านชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน (รถแบตเตอรี่)

กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ด่านประตูเจียยี่กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว กับเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาล ฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักREZEN HOTEL YUANDONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 9เจียยี่กวน - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้งจางเย่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหลันโจว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)

จากนั้นนำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ มีอายุมากกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติ (จากจางเย่ถึงภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ระยะทางประมาณ 40 ก.ม.)

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหลันโจว

ที่พักHOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 10หลันโจว - สวนกังหันน้ำโบราณ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กวางเจา (CZ3206 : 15.00-18.00) // กวางเจา - กรุงเทพฯ (CZ361 : 20.15-22.00)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม สวนกังหันน้ำโบราณ คิดค้นโดยต้วนสู้ สมัยจักรพรรดิเจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง เป็นเครื่องมือชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดริมแม่น้ำฮวงโห ในเมืองหลันโจว

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน”  

หวงเหอหมู่ชิน เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1986 ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำหวงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคน ที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ ในตอนกลางของมณฑลชิงไห่ ตาน้ำไหลเป็นสายธารน้อยๆลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดับดาว อันเป็นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อยแห่ง แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2 แห่ง ที่อยู่เรียง เคียงกันคือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกำเนิด ที่ชาวทิเบตเรียกขานหวงเหอว่า “หม่าซิว” แปลงว่า “แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.00 น.เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3206
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
20.15 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ361 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น.ถึง ท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ89,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ84,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ14,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกัน
 • วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • รวมทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นทั้งหมดแล้ว
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปยกกระเป๋า ใบละ 5-10 หยวนต่อเที่ยว (แนะนำให้ลากกระเป๋าเองทั้งขึ้นและลง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก

  ชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
  • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
  • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
  • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
  • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน
  • ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy