ทัวร์เส้นทางสายไหม 2567/2024 ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เที่ยวเส้นทางสายไหม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE332 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

DE332 : โปรแกรมทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)

Fairfield By Marriott Hotel
Hampton by Hilton Hotel
METROPARK HOTEL
NUO JIN HOTEL
PU YAN HOTEL
QIAN XI SI HOTEL

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ)
กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน”
ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร
ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ  
เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE332-00107-15 ส.ค. 67China Southern Airlines (CZ)78,999จองด่วน
DE332-00214-22 ส.ค. 67China Southern Airlines (CZ)78,999จองด่วน
DE332-00328 ส.ค.-05 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)74,999จองด่วน
DE332-00404-12 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)75,999จองด่วน
DE332-00511-19 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)75,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362: 08.25-12.20) – กวางเจา – หลานโจว (CZ3385:14.25-17.40)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.25 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
14.25 น.เหินฟ้าสู่ เมืองหลานโจว โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3385
17.40 น.เดินทางถึง สนามบินหลานโจว เมืองหลวงของมณฑลกานซู ถือเป็นเมืองที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณที่ผู้คนจากใจกลางแผ่นดินจีนนำสินค้าไปขายให้กับโลกตะวันตก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PU YAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 2ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย –  วัดปิ่งหลิงซื่อ  – เมืองไป๋อิ๋น
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ท่านจะได้ ล่องเรือ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรูป วัดปิ่งหลิงซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมด 183 ถ้ำ สลักจากหินทรายเป็นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองไป๋อิ๋น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พัก FAIRFIELD HOTEL BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจางเย่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่ในเทศมณฑลจิงไถ เมืองไป๋อิ๋น มณฑลกานซู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติโบราณวัตถุทางธรณีวิทยา ถือว่าเป็นจุดชมวิวระดับ AAAA ระดับชาติของประเทศจีน  
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ในมณฑลกานซู ทางตะวันตกของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 510 ตารางกิโลเมตรได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2010 และได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนในปี 2011 ให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ โดยภายในอุทยานนอกจากจะมีภูเขาสายรุ้งอันขึ้นชื่อแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอีกหลายแห่ง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักQIAN XI SI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน) – เมืองเจียยวี่กวน – กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน หรือ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถอุทยาน) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็นลวดลาย ริ้วสีสวยงามดุจอัญมณีต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่อสายตาแก่ผู้ที่มาเยือน จนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2010 และต่อมาถูกตั้งให้เป็น อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ เมื่อปี 2011 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งสำคัญของเมือง มีการสร้างบันไดทางเดินขึ้นมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทิศน์ได้อย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่มีสีสัน สวยงามแปลกตานี้ ประกอบไปด้วยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน หินทรายสีแดงเหล่านี้ถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรย์อย่างชัดเจน ดั่งเช่นทุกวันนี้ ซึ่งโทนสีที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดคือโทนสีแดง ไล่เรื่อยไป สีเหลืองอำพัน เขียวมรกต จนกลายเป็นริ้วสีรุ้งทั่วทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งนี้ยังถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำของภาพยนต์ระดับตำนาน THE GREAT WALL
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยวี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู่ มีประชากรประมาณ 312,663 คน (ข้อมูลปี 2020) เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 เมืองนี้เป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีน ส่วนปลายสุด สร้างในสมัยราชวงศ์ หมิง ปัจจุบันเมืองเจียอวี้กวนแบ่งออกเป็น 3 เขต และ 3 เมือง เมืองนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,224 ตร.กม. ในอดีตเมืองเจียอวี่กวนเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมโบราณ สำหรับการค้าขาย แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปี

นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป้อมปราการตั้งอยู่บนความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในมีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน อนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักNUO JIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 5เจียยวี่กวน – เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ) – สระน้ำวงพระจันทร์ – ตลาดกลางคืนซาโจว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน

จากนั้นนำท่าน ขี่อูฐท่องทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ หรือ เอี้ยหยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระน้ำนี้มีชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้ว่า “บ่อน้ำกลางทะเลทราย” มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร น้ำในสระใสจนสะท้อนแสงได้ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระน้ำแห่งนี้คือ น้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระน้ำแห่งนี้เลย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม อาทิเช่น ผ้าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด
ที่พัก METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6ถ้ำม่อเกาคู – ภาพยนต์ 3 มิติ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถู่หลู่ฟาน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำม่อเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาคูแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี

จากนั้นนำท่านชม ภาพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และกำเนิดของถ้ำม่อเกาคู ในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา เช่น ผ้าไหม และเครื่องเคลือบ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D55: 16.32-19.56 มุ่งหน้าสู่  เมืองถู่หลู่ฟาน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1.ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พัก HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน – ถ้ำพันองค์ – เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง – หมู่บ้านอุยกูร์ – อูหลู่มู่ฉี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ระบบชลประทานใต้ดินของถู่หลู่ฟาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง เป็นภาษาเวยอู้เอ่อ หมายความว่าด่านรักษาความมั่นคง ห่างจากทูรูพานไปทางตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงของชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ตระกูลจีซื่อ มีกำแพงเมืองยาว 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นกำแพงวัง กำแพงในและกำแพงนคร 3 ชั้น

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอุยกูร์ เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเจียง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70%นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา สำคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พัก HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 8เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ – ตลาดต้าปาจา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชม เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งมีความสูง 1,980 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาทอดยาวไกลเป็นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขานี้พาดผ่านตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเริ่มจากด้านตะวันออกของมณฑลซินเกียงติดกับมณฑลกานซูผ่ากลางไปยังด้านตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึ่งเป็นสระที่เจ้าแม่เทียนมู่เหนียงล้างเท้าก่อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที่อาบน้ำ และบางครั้งก็ใช้เป็นกระจกส่องหน้า ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุดลึก 10 กิโลเมตร น้ำใสและนิ่งเพราะทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น้ำที่อยู่ในทะเลสาบเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองต้าปาจา เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ และผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่ HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 9อูหลู่มู่ฉี – กวางเจา (CZ6883:12.45-18.00) – กวางเจา – กรุงเทพฯ (CZ361: 20.05-21.50)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
12.45 น.เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6883
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
20.05 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ361 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.50 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ78,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ78,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ74,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ18,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ75,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ75,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 20 พ.ค.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน
 • ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy